ยินดีต้อนรับสู่คันดัทสึสโนว์รีสอร์ต สกีรีสอร์ตหิมะธรรมชาติ 100% ในจังหวัดนีงาตะ

2019-2020 ปิดฤดูกาล ขอบคุณมาก. พบกันในฤดูกาลหน้า

ยินดีต้อนรับสู่คันดัทสึสโนว์รีสอร ์ต สกีรีสอร ์ตหิมะธรรมชาติ100% ในจังหวัดนีงาตะ

2019-2020 ปิดฤดูกาล ขอบคุณมาก. พบกันในฤดูกาลหน้า

ยินดีต้อนรับสู่คันดัทสึสโนว์รีสอร ์ต สกีรีสอร ์ตหิมะธรรมชาติ100% ในจังหวัดนีงาตะ

2019-2020 ปิดฤดูกาล ขอบคุณมาก. พบกันในฤดูกาลหน้า

YUZAWA WEATHER

รสีอรต์สกหี มิะทีม่ หี มิะธรรมชาติ100% ซึ ่งอยู่ใกลโ้ตเกยี วมากทีสุ่ด

ภูเขา

พืน้ ทีท่ ั ้งหมด 130 เฮกตาร
ระดับความสูง 540 เมตร (ความสูง ณ จุดต ่าสุดที ่ 460 เมตร และจุดสูงสดุ ที ่ 1,000 เมตร)
ระยะสกีสูงสุด 3.5 เมตร (ซึบารุ→โปรชิออน→โฟล์กส์→วีก้า)
ระยะทางลาดทั้งหมด 11.6 กิโลเมตร
ระดับความลาดชันสูงสุด 45 องศา (โอไรออน)
ระดบั ความลาดชนั โดยเฉลีย่ 17 องศา

* ทางรีสอร ์ตไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บใดๆ ที ่ เกดิ ขึน้ ในทางลาดนี

* โปรดทราบว่าทางรีสอร ์ตอาจจ าเป็ นต้องปิดลู่สกีบางลู่ในบางเวลา โดยขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศและความจ าเป็นในการจดั งานตามเทศกาล

* ระดบั ความหนาของหมิะในบางเสน้ทางอาจไม่สม ่าเสมอ ทั ้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ

* ห้ามบินโดรนเหนือลานสกีคามิดาเตะโคเกน (เส้นทางสกีอาคาร ลานจอดรถ)

ซือ้ตั ๋วและเชา่ อุปกรณ์

ฤดูท่องเทีย่ว

ตลอดฤดูหนาวปี2019-2020 ตั ้งแต่วนั ที ่ 14 ธันวาคม 2019 ถึง 19 เมษายน 2020

เวลาท าการ

เปิดท าการตั ้งแต่ 7.00 -16.30 น. (วันเสาร ์วันอาทิตย์และวันหยุด) และ 8.00 - 16.30 น. (วันธรรมดา)

เปิดท าการชว่ งกลางคนื ตั ้งแต่ 18.00 – 2.00 น. (คืนวันศุกร ์คืนวันเสาร ์ และคืนก่อนวันหยุด 18.00 – 2.00 น. ของวันถัดไป)

ช่วงฤดูใบไม้ผลิตั ้งแต่ 30 มีนาคม ถึง 19 เมษายน

เปิดท าการ 8.00 – 16.00 น.

*ชว่ งเวลาเปิดและชั ่วโมงท าการอาจเปลีย่ นแปลงไดต้ ามสภาพอากาศ

Kandatsu Tickets and Rentals

ประเภทตั๋ว

ส าหรับผู้ใหญ่ เด็ก ระดับอาวุโส
หนึ่งวนั ¥ 4700 ¥ 3400 ¥ 4200
สองวัน ¥ 8300 ¥ 5700 ¥ 7300
ตั ๋วลฟิ ตเ์ทีย่ วเดยี ว ¥ 500 ¥ 500 ¥ 500
  • * ตั ๋วประเภทหนึ ่งวนั สามารถใชไ้ดต้ ั ้งแต่เวลาเปิดจนถงึเวลา 16.30 น. ของวนั ที ่ระบุ ตั ๋วประเภทสองวนั สามารถใชไ้ดเ้ป็นเวลาสองวนั ตดิ กนั
  • * มคี ่าบรกิ ารเพิม่ เตมิ ส าหรบั ผูสู้งอายุ ตั ้งแตอ่ ายุ 55 ปีขึน้ ไป และค่าบรกิ ารเพิม่ เตมิ ส าหรบั เด็กประถม เดก็ เล็กทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 6 ขวบใช ้บริการได้ฟรีโดยต้องมีบัตรไอซีพาส (IC Pass) ซึ ่งสามารถตดิ ต่อขอบตั รไดท้ีห่ อ้งจ าหน่ายตั ๋ว
  • * ตั ้งแต่วนั จนั ทรท์ี ่ 30 ธันวาคม 2019 จนถงึวนั ศุกรท์ี ่ 3 มกราคม 2020 รสีอรต์จะเปิดใหบ้ รกิ ารในวนั หยุดสิน้ ปีและวนั ขึน้ ปีใหม่ในราคาวนั หยุดเทศกาล
  • * ส่วนลดคนพิการ โปรดแสดงบตั รผูพ้ กิ ารทีอ่ อกในประเทศญีป่ ่ ุน ส่วนลดนี ้ใชไ้ดส้ าหรบั ตวัผูพ้ กิ ารเท่านั ้น (ตั ๋วหนึ ่งวนั ส าหรบั คนพกิ ารจะมรีาคา 2,000 เยน)
  • * ผูเ้ยีย่ มชมสามารถซือ้ตั ๋วผูสู้งอายุไดเ้พยีง 1 ใบเท่านั ้น และตอ้งแสดงเอกสารระบตุ วัตนเพือ่ ท าการซือ้
  • * ผูใ้หญ่ 1 คนสามารถซือ้ตั ๋วเด็กได้1 ใบเทา่ นั ้น
  • * สามารถช าระเงินด้วยบัตรเครดิตได้(TS CUBIC / VISA / MASTER / JCB / AMEX / Union Pay)

ให้เช่า

ราคาเช่าสกีผู้ใหญ่
ครึ่งวนั หนึ่งวนั สองวัน 3 วัน วันเพิ่มเติม
ชุดสกีเต็ม
Full Ski Set
¥ 7,000- ¥ 8,000- ¥ 14,000- ¥ 20,000- + ¥ 6,000-
ชุดสกี
Ski Set
¥ 4,500- ¥ 4,900- ¥ 9,000- ¥ 13,000- + ¥ 4,000-
สกี
Ski
¥ 3,000- ¥ 3,500- ¥ 6,000- ¥ 8,500- + ¥ 2,500-
รองเท้าบูท
Boots
¥ 3,000- ¥ 3,500- ¥ 6,000- ¥ 8,500- + ¥ 2,500-
แท่ง
Sticks
¥ 1,500- ¥ 1,500- ¥ 2,500- ¥ 3,500- + ¥ 1,000-
สวมชุด
Wear Set
¥ 4,000- ¥ 4,500- ¥ 8,000- ¥ 11,500- + ¥ 3,500-
สวม (ทั้งบน / ล่าง)
Wear (Either Top/Bottom)
¥ 2,500- ¥ 3,000- ¥ 5,000- ¥ 7,000- + ¥ 2,000-
สกีชั้นดี
Upper Grade Ski
¥ 2,000- ¥ 2,000- ¥ 3,000- ¥ 4,000- + ¥ 1,000-
ราคาเช่าสกีจูเนียร์
ครึ่งวนั หนึ่งวนั สองวัน 3 วัน วันเพิ่มเติม
ชุดสกีเต็ม
Full Ski Set
¥ 6,000- ¥ 7,000- ¥ 13,000- ¥ 18,000- + ¥ 4,000-
ชุดสกี
Ski Set
¥ 4,000- ¥ 4,500- ¥ 8,000- ¥ 11,000- + ¥ 3,000-
สกี
Ski Set
¥ 2,500- ¥ 3,000- ¥ 5,000- ¥ 7,000- + ¥ 2,000-
รองเท้าบูท
Boots
¥ 2,500- ¥ 3,000- ¥ 5,000- ¥ 7,000- + ¥ 2,000-
แท่ง
Sticks
¥ 1,500- ¥ 1,500- ¥ 2,500- ¥ 3,500- + ¥ 500-
สวมชุด
Wear Set
¥ 3,500- ¥ 4,000- ¥ 7,000- ¥ 10,000- + ¥ 2,500-
สวม (ทั้งบน / ล่าง)
Wear (Either Top/Bottom)
¥ 2,000- ¥ 2,500- ¥ 4,000- ¥ 5,500- + ¥ 1,500-
  • * เตม็ ทั ้งชดุ จะประกอบดว้ยสก/ีสโนว์บอร ์ด (เล่นสกเีท่านั ้น) รองเท้าบู๊ต และชุดเล่นสกี

School and Activities

Schools

2019-2020 Winter season. FROM December 14th 2019 TO May 6th 2020

OPEN HOURS
Winter Time 08:00 – 17:00
Spring Time 08:00 – 16:00 *Weekdays / 08:00 – 16:30 *Weekends and Holidays

*Open-period and opening hours may change depending on the condition of the weather

Kandatsu School and Activities
Kandatsu School and Activities

Group Heading

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Kandatsu School and Activities

Private Heading

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

แพคเกจ

Package
พิเศษ

แพ็คเกจสกี 1 วัน (เฉพาะวันธรรมดา)

1 Day Ski Package (Weekday Only)

รวม: ตั๋วลิฟท์ 1 วัน, รายการพูลร้อน, คูปองอาหาร 1,000 เยน

การยกเว้น: อุปกรณ์สกี / กระดานทั้งหมด

ทุกวันธรรมดาในช่วงฤดู

บัตรเครดิตออนไลน์

¥ 4,000

Buy Now
Package
พิเศษ

แพ็คเกจกิจกรรมหิมะ 1 วัน (เฉพาะวันธรรมดา)

1 Day Snow Activity Package (Weekday Only)

รวม: กิจกรรมหิมะเข้าสระน้ำร้อน Pool 1,000 เยนคูปองอาหาร

การยกเว้น: อุปกรณ์สกี / กระดานทั้งหมด

ทุกวันธรรมดาในช่วงฤดู

บัตรเครดิตออนไลน์

¥ 3,500

Buy Now
แพ็คเกจ Early Bird สุดพิเศษ

แพ็คเกจสกี 1 วัน + การขนส่งชินคันเซ็นจากโตเกียวไป - กลับ (เฉพาะวันธรรมดา)

1 Day Ski Package + Shinkansen Transport from Tokyo for Round Trip (Weekday Only)

รวม: RT Shinkansen โอนสถานีโตเกียว / สถานี Echigoyuzawa ตั๋วลิฟท์ 1 วัน, สระว่ายน้ำร้อน, คูปองอาหาร 1,000 เยน

การยกเว้น: อุปกรณ์สกี / กระดานทั้งหมด

ทุกวันธรรมดาในช่วงฤดู

บัตรเครดิตออนไลน์

พิเศษ

แพ็คเกจสกี 1 วัน + รถบัสรับส่งจากโตเกียวสำหรับไป - กลับ (เฉพาะวันธรรมดา)

Exclusive: 1 Day Ski Package + Bus Transport from Tokyo for Round Trip (Weekday Only)

สิ่งที่รวมอยู่ใน: การรับส่ง RT บัสโตเกียว / คันดะทสึตั๋ว 1 วันลิฟท์เข้าสระน้ำร้อนคูปองอาหาร 1,000 เยน

การยกเว้น: อุปกรณ์สกี / บอร์ดทั้งหมด

ทุกวันธรรมดาในช่วงฤดู

บัตรเครดิตออนไลน์

Package
ครึ่งวัน

แพ็คเกจสกี / สโนว์บอร์ดเต็มวัน (ครึ่งวัน)

Ski/Snowboard Full Package (Half Day)

การรวม: ตั๋วยกครึ่งวัน, ชุดเล่นสกีเต็มรูปแบบ

ทุกวัน

บัตรเครดิตออนไลน์

¥ 10,900

Buy Now
Package
1 วัน

แพ็คเกจสกี / สโนว์บอร์ด (1 วัน)

Ski/Snowboard Full Package (1 Day)

รวม: ตั๋วลิฟท์ 1 วัน, ชุดเล่นสกีเต็มรูปแบบ

ทุกวัน

บัตรเครดิตออนไลน์

¥ 12,700

Buy Now
Package
2 วัน

แพ็คเกจสกี / สโนว์บอร์ดเต็ม (2 วัน) การรวม: ตั๋วลิฟท์ 2 วัน, ชุดสกีเต็มรูปแบบ

Ski/Snowboard Full Package (2 Days)

การรวม: ตั๋วลิฟท์ 2 วัน, ชุดสกีเต็มรูปแบบ

ทุกวัน

บัตรเครดิตออนไลน์

¥ 22,300

Buy Now

สโนว์พาร์ค

Kandatsu Group

สโคลเวอร ์พาร ์ค

Kandatsu Group

ไฮด ์อัปพาร ์ค

Kandatsu Group

สปิกา้แอคตวิติ ีพ้ ารค์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ฐานพื้นดิน

อาคารรสีอรต์ตั ้งอยู่บรเิวณเดยี วกบั ทีจ่ อดรถ ประกอบด้วยคามิโนะยุ ซาลอน หอ้งจดั เลีย้ง ร ้านค้า และร ้านเช่าอุปกรณ์

ห้องล็อกเกอร

จดั เก็บสมั ภาระของคณุ ไวใ้นหอ้งล็อกเกอรแ์ละเปลีย่ นเป็นชดุ ลุยหมิะกอ่ นทีจ่ ะออกไ ปทีท่ างลาด!

ล็อกเกอร ์ส าหรับสุภาพสตรี

หอ้งล็อกเกอรส์ุภาพสตรที ั ้งหมดมไีดรเ์ป่าผมยีห่ อ้ Dyson ให้บริการ! เพือ่ ความเพลดิเพลนิ กบั การจดั ทรงในระดบั มอือาชพี แบบเดยี วกบั ในรา้นท าผม

ร้านเครป

เครปอร่อยมีอยู่ในสถานที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแป้งและรสชาติของมันรสชาติดีมาก นี่จะเป็นการรักษาที่ดีหลังจากเล่นสกี

เคบับโนะโมริ

หากคุณรูส้กึหวิขึน้ มา เราขอแนะน าใหค้ณุ ไปที ่รถครวัหนา้อาคารรสีอรต์ “เคบับโนะโมริ” มีเคบับอุ่นๆ และของว่างร ้อนๆ ไว้บริการทุกท่าน

เกเรซโป้

เรามีอุปกรณ์จ าเป็ นต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น หมวกกันน๊อกและแว่นกันลม เพือ่ ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิไปกบั การเล่นสกี

คามิโนะยุ (บ่อน ้ารอ้นและอาบน ้าฝักบวั)

เวลาท าการ: วันธรรมดา 12.00 – 18.00 น. (บ่อน ้ารอ้นเท่านัน้ ) วันศุกร ์18.00 จนถึง 18.00 ของวันอาทิตย์(เชค็ อนิ ครั ้งสดุ ทา้ย 17.30 น.) ผู้ใหญ่ราคา 1,000 เยน เด็ก 500 เยน สามารถเชา่ อุปกรณอ์าบน ้าได้

Access

สกีรีสอร ์ตพร ้อมหิมะธรรมชาติ100% ทีท่ ่านสามารถเดนิ ทางไปกลบั ได้ ภายในเวลาเพยีงหนึ ่งวนั จากโตเกยี ว

ทีจ่ อดรถ

รถชัทเทิลบัส

จากสถานีเอจิโกะยุซาวะ ไปยังคันดัทสึสโนว์รีสอร ์ต

เวลา วันธรรมดา วันเสาร ์วันอาทิตย์และวันหยุด
7 - -
8 05 25 45 00 15 30 45
9 05 25 45 00 15 30 45
10 05 25 45 00 15 30 45
11 05 25 45 00 15 30 45
12 05 25 00 15 45
13 25 15
14 - - - - - - - -
15 - - - - - - - -
16 - - - - - - - -
17 - - - - - - - -
18 - - - - - - - -

จากคันดัทสึสโนว์รีสอร ์ต ถึงสถานีเอจิโกะยุซาวะ

เวลา วันธรรมดา วันเสาร ์วันอาทิตย์และวันหยุด
7 50 45
8 10 30 50 00 15 30 45
9 10 30 50 00 15 30 45
10 10 30 50 00 15 30 45
11 10 30 50 00 15 30 45
12 10 30 00 30
13 10 30 00 30
14 00 20 40 00 15 30 45
15 00 20 40 00 15 30 45
16 00 20 40 00 15 30 45
17 00 20 40 00 15 30 45
18 00